INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprostowanie

Drukuj

Pobierz plik: 20190403_sprostowanie.zip

Uczestnicy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkół w Gminie Głogów Małopolski, Ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprostowanie

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkół w Gminie Głogów Małopolski, Ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

1.    Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: ZETO Rzeszów Sp. z o.o., Rzeszów ul. Rejtana 55

Pobierz plik: 20190403_sprostowanie.zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Plik do pobrania: 20181213_informacja.zip

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkół w Gminie Głogów Małopolski, Ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

1. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: ZETO Rzeszów Sp. z o.o., Rzeszów ul. Rejtana 55

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert [645447-N-2018]

Drukuj

Głogów Małopolski, 2018-11-21

Uczestnicy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkół w Gminie Głogów Małopolski, Ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Plik do pobrania --> INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT <-- Plik do pobrania

Czytaj więcej: Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert [645447-N-2018]

Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Drukuj

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkół w Gminie Głogów Małopolski ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Dodano w dniu 16.11.2018 r.:

Informuję, że w dniu 15 listopada 2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Plik do pobrania: 20181116_odpowiedzi.zip

Dodano w dniu 14.11.2018 r.:

Informuję, że w dniu 14 listopada 2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Plik do pobrania: 20181114_odpowiedzi.zip

 

 

 

Ogłoszenie nr 500272271-N-2018 z dnia 14-11-2018 r.

Drukuj

Plik do pobrania: 20181114_zmianaogloszenia.zip

 

 

Głogów Młp.:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 645447-N-2018
Data: 07/11/2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Młp., Krajowy numer identyfikacyjny 366042160, ul. Rynek  58, 36-060  Głogów Młp., woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178517889, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., faks .
Adres strony internetowej (url): www.scea.glogow-mlp.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-15, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-21, godzina: 09:00,

Ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Drukuj

POBIERZ DOKUMENTACJĘ DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 20181107_ogloszenie.zip

Ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Młp.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkół w Gminie Głogów Małopolski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Czytaj więcej: Ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT

Drukuj

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, Ogłoszenie nr 613660-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.

POBIERZ PLIK: 20180914_otwarcie.pdf (INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT)

INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT

Drukuj

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, Ogłoszenie nr 608157-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

POBIERZ PLIK: 20180904_informacja.pdf (INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT)

Ogłoszenie nr 613660-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.

Drukuj

POBIERZ DOKUMENTACJĘ DO PRZETARGU: 20180906_przetarg.zip


Ogłoszenie nr 613660-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.

Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Młp.: Dostawa pomocy dydaktycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Czytaj więcej: Ogłoszenie nr 613660-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.

Unieważnienie postępowania

Drukuj

Głogów Małopolski, 2018-09-05

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, Ogłoszenie nr 608157-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pomocy dydaktycznych, Ogłoszenie nr 608157-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Powodem faktycznym unieważnienia postępowania jest fakt, iż postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, a przez to uniemożliwia ona zawarcie umowy nie podlegającej unieważnieniu. Zamawiający w SIWZ podał kryterium oceny ofert „Dodatkowe pomoce”, jednakże nie sparametryzował zasad przyznawania punktacji.

Ogłoszenie nr 608157-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Drukuj

Postępowanie unieważnione w dniu 5 września 2018 r.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ DO PRZETARGU: 20180824_przetarg.zip


Ogłoszenie nr 608157-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Młp.: Dostawa pomocy dydaktycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopolski”, współfinansowanego ze środków UE.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej: Ogłoszenie nr 608157-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Copyright 2017 Przetargi. Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free