Unieważnienie postępowania

Drukuj

Głogów Małopolski, 2018-09-05

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, Ogłoszenie nr 608157-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pomocy dydaktycznych, Ogłoszenie nr 608157-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Powodem faktycznym unieważnienia postępowania jest fakt, iż postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, a przez to uniemożliwia ona zawarcie umowy nie podlegającej unieważnieniu. Zamawiający w SIWZ podał kryterium oceny ofert „Dodatkowe pomoce”, jednakże nie sparametryzował zasad przyznawania punktacji.