Nasze "naj"

Drukuj

 

ZGŁOSZENIE „DOBREJ PRAKTYKI”

Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W POGWIZDOWIE NOWYM

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki


KRYSTYNA GNAT

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zawartość merytoryczną publikacji
(imię nazwisko, adres e-mail)

DOROTA KOTOWICZ, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

RENATA CHŁANDA, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zakres działania

(zaznacz X właściwy zakres)

 

Dydaktyka

 

Wychowanie i profilaktyka

x

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia (zajęcia pozalekcyjne)

 

Organizacja i zarządzanie

x

Realizacja godzin dodatkowych wynikających z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela

 

Inne obszary np. wolontariat, działalność  charytatywna (określić jakie)

 

Temat:


Interdyscyplinarne koło ekologiczno – informatyczne:
Nasze „naj...”

Cele:

  1. CELE OGÓLNE:

 

¨        Rozwijanie zainteresowań przyrodą.

¨        Rozbudzanie świadomości ekologicznej i włączanie się do działań proekologicznych.

¨        Kształtowanie umiejętności kluczowych dotyczących rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce, pisania oraz korzystania               z informacji,

¨        Zapewnienie warunków bezpiecznej i higienicznej pracy                  z komputerem.

¨        Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez rozwijanie jego ciekawości poznawczej.

  1. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

¨        Dostarczanie dziecku informacji o otaczającym go świecie.

¨        Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.

¨        Wyrabianie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego, kształtowanie spostrzegawczości i samodzielnego wnioskowania.

¨        Budzenie i rozwijanie uczuć estetycznych i etycznych poprzez wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, odczuwanie przyjemności w obcowaniu z przyrodą, wzbudzanie wrażliwości na brak jej poszanowania;

¨        Wprowadzenie do procesu nauczania elementu zabawy, poszukiwania i odkrywania.

¨        Dostarczenie uczniom umiejętności właściwego korzystania ze źródeł informacji i przetwarzania ich na własne potrzeby.

¨        Rozwijanie samodzielności i logicznego myślenia.

¨        Pobudzenie do samodzielnej i twórczej pracy.

¨        Doskonalenie posługiwania się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym.

¨        Kształtowanie umiejętność prezentacji własnych osiągnięć.

¨        Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Opis działania:

Żyjemy w świecie szybkich i ciągłych zmian. Dzieci, które teraz uczymy, będą musiały sprostać wyzwaniom rzeczywistości – wzrastającemu tempu życia, natłokowi informacji, rosnącym problemom społecznym. Świadomość tego skłoniła nas do poszukiwania nowych dróg edukacji dzieci i młodzieży oraz takich sposobów nauczania, które pozwolą lepiej je przygotować do życia i pracy w warunkach, które trudno nam dziś przewidzieć. Dlatego tak wiele uwagi poświęcamy korelacji przedmiotowej. Dobre rozumienie tych zagadnień pozwala uczyć holistycznego spojrzenia na świat i tym samym umożliwia wykształcenie umiejętności całościowego obejmowania zjawisk i faktów.

            Proces kształcenia jest obecnie wspomagany komputerem                 z dostępem do Internetu. Komputer umożliwia przekazywanie wiedzy obrazem, dźwiękiem oraz interaktywne uczestnictwo w tym procesie. Komputer umożliwia interaktywną pracę z programem i realizacje własnych pomysłów. W edukacji dzieci i młodzieży musi być więc uwzględniony zakres wiedzy i umiejętności, który wiąże się z technologią informacyjną.

            Program koła ekologiczno – informatycznego realizujący autorski projekt: Nasze „naj...” stwarza uczniomtakie możliwości.

Zajęcia koła są realizowane w siedmiu blokach tematycznych, w cyklach dwugodzinnych.

1.      W poszukiwaniu swojego „naj...”

¨        Wykonanie fotografii napotkanych okazów przyrody ożywionej: zwierząt, roślin.

¨        Zabawy „ekologiczne” na świeżym powietrzu

 

2.      Naj... z „naj..”

¨        Zgranie zdjęć na komputer

¨        Wybranie 5 najcenniejszych i najładniejszych okazów spośród wykonanych fotografii

¨        „Zabawa zdjęciami” w programie PhotoScape

 

3.      O swoim „naj...” wiem wszystko!    

·          Zebranie informacji na temat wybranych okazów                   z wykorzystaniem literatury z biblioteki szkolnej oraz Internetu:

·          Identyfikacja sfotografowanych okazów, obiektów

·          Wyszukanie informacji z wykorzystaniem literatury

·          Wyszukanie i uzupełnienie informacji z wykorzystaniem Internetu

 

4.      Nasze „naj...” w pięknej szacie         

·          Graficzne opracowanie tematu – zaprojektowanie                    i wykonanie albumu

·          Wydrukowanie przygotowanych fotografii, przygotowanie strony tytułowej

·          Przygotowanie notatek dotyczących prezentowanych ilustracji, wydruk

·          Przygotowanie elementów dekoracyjnych do albumu, wykończenie prac

 

5.      Nasze „naj...” inaczej

·          Przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint

·          Przygotowanie slajdu tytułowego i planu prezentacji

·          Przygotowanie slajdów,

·          Ustawienie hiperłączy, animacja prezentacji

 

6.      W krainie naszego „naj...”    

·          Wystawa prac.

·          Prezentacja dorobku grup.

·          Quiz ekologiczny (dotyczący zdobytych wiadomości)           z nagrodami).

·          Zabawy „ekologiczne”.

 

7.      Wspomagające formy działań edukacyjnych:          

§  wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej działającym przy wybranym Parku Narodowym

§  zajęcia warsztatowe w Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Budach Głogowskich

§  warsztaty w terenie

§  zwiedzanie wystaw stałych i czasowych

§  spotkania z „ciekawymi ludźmi”.

 

UWAGI OGÓLNE:

¨        W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie z klas IV, V, VI.

¨        Uczniowie pracują w zespołach 2 – osobowych.

¨        Każdy zespół na pierwszych zajęciach ma minimum jeden aparat fotograficzny.

¨        Pierwsze zajęcia odbywają się – w miarę możliwości – na terenie ścieżki dydaktycznej.

 

POTRZEBNE ŚRODKI:

¨        papier wizytówkowy, fotograficzny

¨        materiały introligatorskie

¨        autokar na wyjazdy

¨        nagrody rzeczowe dla zwycięzców w quizie ekologicznym

¨        autokar na wycieczkę edukacyjną i ścieżkę dydaktyczną.

 

Opis uzyskanych efektów:

Uczestnicy koła podnoszą swoje kompetencje w zakresie kształtowania

Ø  umiejętności:

·         prowadzenia obserwacji przyrodniczych i sposobu ich dokumentowania;

·         posługiwania się różnymi programami komputerowymi;

·         właściwego korzystania ze źródeł informacji i przetwarzania ich na własne potrzeby;

Ø  zdolności:

·         redagowania tekstów literackich;

·         twórczego i logicznego myślenia;

Ø  postaw:

·         wzmocnienia poczucia własnej wartości;

·         podejmowania trudniejszych, złożonych zadań;

·         umiejętności organizacyjnych przejawiających się
w samodzielnym, skutecznym działaniu oraz w działaniu zespołowym.

 

Wnioski z realizacji:

 

 

W bieżącym roku szkolnym realizowana jest już trzecia edycja zajęć koła ekologiczno – informatycznego.  Te interdyscyplinarne zajęcia w każdym roku cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów oraz uznaniem rodziców.  Doskonale realizują główny cel kształcenia, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia. Zajęcia te wymagają innej aktywności niż podczas szkolnych lekcji, zarówno ucznia jak i nauczyciela. Ucznia zmuszają do kreatywności, twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcyjnym ocenianiem. Końcowy efekt w postaci albumów i prezentacji sprawia dzieciom wielką radość, a nauczyciela utwierdza w przekonaniu, że są to działania, które warto kontynuować w kolejnych latach.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:

Rada Rodziców

 

Czas/okres realizacji zadania:

 

Rok szkolny – ok. 40 godzin

 

 

Trudności w realizacji:

brak

Wykaz załączników:

 

1.      Quiz ekologiczny

2.      Opis działań bloku tematycznego

3.      Zdjęcia

 

         

 

Pogwizdów Nowy; 31 marca 2016                                        Renata Chłanda; Dorota Kotowicz

Miejscowość, data                                                                  Imię  i nazwisko

 

 

NASZE „NAJ...” W PIĘKNEJ SZACIE

Zadanie uczniów polegało na:

·         Wydrukowaniu zdjęć

·         Opracowaniu albumu

·         Uatrakcyjnieniu albumu „własną twórczością” typu ilustracje, wiersze itp.

·         Bindowaniu albumu

 

 

 

 

 

KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNEJ

 

1. Ile zbiorowisk leśnych występuje na terenie rezerwatu „Bór”?

a) siedem

b) cztery

c) sześć

 

2. Grądy to:

a) wielogatunkowe lasy z domieszką jodły

b) lasy iglaste

c) wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą dębów i grabów

 

3. Największym wężem żyjącym w Polsce jest:

a) wąż Eskulapa

b) zaskroniec zwyczajny

c) żmija zygzakowata

 

4. Ozon jest:

a) gazem chroniącym Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym

b) gazem cieplarnianym

c) szkodliwą substancją powodującą dziurę ozonową

 

5. Najbardziej korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska jest używanie

opakowań:

a) metalowych jednorazowego użytku

b) plastikowych

c) szklanych

 

6. Odnawianie zasobów tlenu w środowisku zależy głównie od:

a) wielkości powierzchni zbiorników wodnych

b) ilości roślin zielonych

c) procesu oddychania zwierząt

 

7. Do czynników rakotwórczych zaliczamy

a) azbest

b) tlenek azotu

c) tlenek węgla

 

8. Ogólna liczba parków narodowych w Polsce aktualnie wynosi:

a) 23

b) 32

c) 26

 

9. Zaznacz zestaw wyrazów, który zawiera tylko nazwy ssaków:

a) orka, łoś, ropucha, krokodyl

b) wieloryb, jeż, koń, tygrys

c) nornica, żyrafa, pingwin, zebra

 

10. Najstarszy park narodowy w Polsce to:

a) Park Narodowy Bory Tucholskie

b) Biebrzański Park Narodowy

c) Białowieski Park Narodowy

 

11. Pomnikami przyrody nie są:

a) jeziora

b) źródła

c) jaskinie

 

12. Wydzielany do atmosfery dwutlenek siarki jest przyczyną powstawania:

a) dziury ozonowej

b) efektu cieplarnianego

c) kwaśnych deszczy

 

13. Plastik „zanieczyszcza” nasze środowisko przyrodnicze przez:

a) jeden rok

b) kilkanaście lat

c) setki lat

 

             14. Biomasa to:

a) substancja zwalczająca szkodniki owadów w lasach

b) naturalne źródło energii

c) środek ochrony roślin

 

15. Najbardziej wrażliwymi na zanieczyszczenia powietrza są:

a) porosty, modrzew

b) dąb, jodła

c) porosty, jodła

 

16. Najwyższą formą ochrony przyrody jest:

a) park narodowy

b) pomnik przyrody

c) rezerwat

 

17. W łańcuchu pokarmowym kuna leśna zajmuje poziom:

a) konsumenta I rzędu (zwierzę roślinożerne)

b) konsumenta II rzędu (drapieżnik)

c) reducenta

 

18. Mycie samochodów dozwolone jest

a) na brzegach jezior

b) w rzekach

c) w żadnym z wymienionych miejsc

 

19. Wiatr powstaje na skutek różnicy:

a) temperatur powietrza

b) ciśnienia powietrza

c) wilgotności powietrza

 

 

 

20. W Polsce dominują lasy:

a) iglaste

b) liściaste

c) mieszane

 

21. Wśród gadów żyjących w Polsce gatunkiem jadowitym jest:

a) zaskroniec

b) żmija zygzakowata

c) padalec

 

22. Do gazów cieplarnianych zaliczamy:

a) tlen, dwutlenek węgla, metan

b) dwutlenek węgla, dymy, pyły

c) metan, ozon, dwutlenek siarki

 

23. Przyczyną globalnego ocieplenia jest:

a) efekt cieplarniany

b) dziura ozonowa

c) kwaśne deszcze

 

24. Globalne ocieplenie może doprowadzić do:

a) obumierania lasów

b) wzrostu zachorowań wskutek działania ultrafioletowego

c) zmian klimatycznych, częstych kataklizmów

 

25. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.

Ekologia jest nauką o:

a) ochronie rzadkich gatunków roślin i zwierząt

b) oddziaływaniu na siebie różnych organizmów oraz ich powiązaniach ze

                   środowiskiem

c) wzajemnym oddziaływaniu ludzi, którzy mają bliski kontakt z przyrodą

 

26. Do recyklingu nadają się:

a) butelki szklane po kosmetykach, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

     butelki szklane po napojach alkoholowych

b) słoiki szklane i butelki po napojach, szkło okienne, butelki szklane po

     kosmetykach

c) butelki szklane po napojach alkoholowych, szklane talerze i szklanki, słoiki

    szklane po żywności

 

27. Żubr jest symbolem organizacji:

a) Polski Klub Ekologiczny

b) Liga Ochrony Przyrody

c) Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej

 

28. Do naturalnych odnawialnych zasobów przyrody zaliczamy:

a) węgiel kamienny, ropę naftową, rudy metali

b) węgiel brunatny, benzynę, energię słoneczną

c) energię wiatru, energię słoneczną, energię wody

 

 

29. Jarząb szwedzki jest rośliną podlegającą całkowitej ochronie, występującą w

rezerwacie

a) Kacze Łęgi

b) Kępa Redłowska

c) Cisowa

 

30. Wybierz prawidłową odpowiedź.

Jest to trujący gaz, który wydziela się między innymi podczas spalania węgla.    

Znajduje się także w spalinach samochodowych i dymie papierosowym.

a) dwutlenek węgla

b) tlenek węgla (czad)

c) dwutlenek siarki

 

31. Jakie drzewa powinno się sadzić w pobliżu ulic?

a) liściaste

b) iglaste

c) liściaste i iglaste

 

32. Które z wymienionych substancji powstają w wyniku fotosyntezy?

a) dwutlenek węgla, tlen, woda

b) tlen, cukier, woda

c) tlen, pokarm, chlorofil

 

33. Do „Czerwonej Księgi” wpisywane są gatunki

a) mające zastosowanie w lecznictwie

b) osiągające bardzo duże rozmiary

c) takie, którym grozi zagłada

 

34. Porosty nie występują:

a) w okolicach nawiedzanych przez długotrwałe susze

b) na skałach

c) w centrum dużych miast

 

35. Które z działań ludzi mają największy wpływ na zwiększanie się średniej

temperatury na Ziemi?

a) emitowanie do atmosfery bardzo dużych ilości dwutlenku węgla

b) budowanie elektrowni jądrowych

c) wycinanie lasów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2017 Nasze "naj". Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free