,, POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

Drukuj

"POLSKA – MOJA OJCZYZNA”


Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie – Publiczne przedszkole w Głogowie Młp.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki  - Małgorzata Jodłowska
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zawartość merytoryczną publikacji  - Irena Dudek

Zakres działania
    x    Dydaktyka
    x    Wychowanie i profilaktyka
        Zajęcia wspomagające rozwój ucznia (zajęcia pozalekcyjne)
        Organizacja i zarządzanie
        Realizacja godzin dodatkowych wynikających z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela
        Inne obszary np. wolontariat, działalność  charytatywna (określić jakie)

PROJEKT EDUKACYJNY
Temat: ,, POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

Cele:
CEL GŁÓWNY:
•    Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą Ojczyzną jest Polska.
•    Budowanie przywiązania do Ojczyzny i kształtowania dumy narodowej.
•    Poznawanie wybranych miast i regionów naszego kraju.
•    Rozwijanie zainteresowania pięknem naszej Ojczyzny.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
•    Zapozna się z miejscami pamięci narodowej w Głogowie Młp.
•    Pozna ważniejsze  instytucje  w swoim miejscu zamieszkania, dowie się o  rolach społecznych pełnionych przez osoby w instytucjach użyteczności publicznej.
•    Zapozna się z mapą Polski; wskaże na mapie stolicę Polski – Warszawę oraz inne miasta – Kraków, Głogów Młp., Rzeszów, Toruń, rzekę  Wisłę,  góry, morze Bałtyckie.
•    Wzbogaci słownik o pojęcia patriotyczne: godło, orzeł biały, barwy ojczyste – flaga biało – czerwona.
•    Zapozna się z legendami związanymi z Polską.
•    Pozna hymn polski -  Mazurek Dąbrowskiego.
•    Pozna wiersze i piosenki o naszym kraju.
•    Nauczy się podstawowych kroków tańców: narodowych i regionalnych.
•    Zapozna  się z twórczością wielkiego Polaka - F. Chopina oraz polskich autorów książek dla dzieci - J. Brzechwy i J. Tuwima.

Opis działania:

Wiek przedszkolny to najlepszy czas do budowania przywiązania do Ojczyzny i kształtowania przynależności narodowej. Należy pielęgnować i przekazywać dzieciom polskie  tradycje, kształtować  postawę miłości, szacunku do Ojczyzny. Jednym z projektów realizowanych w Przedszkolu Publicznym w Głogowie Młp. był autorski projekt edukacyjny „Polska – moja Ojczyzna”. Projekt ten zrealizowany został we wszystkich  grupach dzieci przedszkolnych,. Jego głównym założeniem było rozbudzanie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, naszą ojczyzną jest Polska.
Celami głównymi było kształcenie dumy narodowej, przywiązania do Ojczyzny, poznawanie wybranych miast i regionów kraju. Projekt ten umożliwił przedszkolakom poznanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się w naszej miejscowości, poznanie ważniejszych instytucji na terenie miasta. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach; do Ratusza, piekarni, na pocztę, Ekogłogu, Komisariatu Policji, do przychodni,  stadniny koni w Zabajce, Remizy Straży Pożarnej, Nadleśnictwa. Dużą atrakcją było zwiedzanie lotniska w Jasionce oraz Jednostki Wojskowej
w Wysokiej Głogowskiej.  Przedszkolaki pojechały na wycieczkę do Rzeszowa. Poznały rynek w Rzeszowie, zwiedziły Filharmonię Podkarpacką, gdzie  uczestniczyły w przedstawieniu baletowym. Obejrzały także spektakl teatralny w Teatrze Maska w Rzeszowie.
Treści programu realizowane były poprzez różnorodne metody, formy pracy i aktywności, m.in.: prezentacja wierszy i legend, nauka hymnu, oglądanie prezentacji multimedialnych, filmów o Polsce, wykonywanie prac plastycznych, makiet:  Góry, Morze Bałtyckie, Ratusz, Pałac Kultury i Nauki, Smocza Jama. Przedszkolaki uczyły się  polskich tańców narodowych, które prezentowały na występach dla rodziców oraz na obchodach Dni Głogowa.
Dzieci często obcowały z mapą Polski, wzbogaciły słownik o pojęcia patriotyczne, poznawały piosenki i wiersze o naszym kraju. Przybliżone zostały postacie wielkich Polaków: F. Chopina,  J. Brzechwy i J. Tuwima, M. Kopernika. 
Nauczycielki z przedszkola zorganizowały dla dzieci gminne konkursy:
- Gminny Konkurs Plastyczny „Piękna nasza Polska cała”,
- Gminny Konkurs Recytatorski „Podróże po Polsce”.
    Dzieci ze starszych grup mogły uczestniczyć w lekcji plastycznej przeprowadzonej przez lokalną malarkę Elżbietę Hul,  działającą w Aktywnej Grupie Twórców w DK w Głogowie Młp.
Opis uzyskanych efektów:
Realizowane przez cały rok treści z projektu dostarczyły dzieciom dużo informacji o swoim kraju. Podsumowaniem  projektu była jego ewaluacja. Przedstawiciele poszczególnych grup wzięli udział w konkursie wiedzy o Polsce  „JESTEM POLAKIEM”, w którym mogły wykorzystać zdobyte wiadomości .
Aby zaprezentować rezultaty naszej pracy i dać dzieciom możliwość pokazania się na tle szerszego środowiska efekty naszych działań  umieściliśmy na  stronie internetowej Publicznego Przedszkola. Znalazły się tam zdjęcia z realizacji projektu, zdjęcia  makiet przedstawiające rożne regiony naszego kraju.
Zorganizowany został Gminny Konkurs Recytatorski „Podróże po Polsce”, podczas którego dzieci z całej gminy mogły zaprezentować wiersze o Polsce i ukazać w ten sposób przywiązanie do swojej Ojczyzny.
Swoje zdolności plastyczne dzieci z gminnych przedszkoli mogły zaprezentować w zorganizowanym konkursie plastycznym „Piękna nasza Polska cała”. Efekty działań zostały umieszczone na pokonkursowej wystawie plastycznej w Ratuszu.
Przez cały rok dzieci różnymi technikami rysowały prace przedstawiające swoje miasto, krajobrazy Polski, ważne miejsca w Polsce, co przyczyniło się do powstania albumu „Polska w oczach dziecka”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w obchodach świąt narodowych (11 listopada, 3 maja) wykonując chorągiewki, kotyliony, uczestnicząc w marszach patriotycznych.
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało zamieszczone w artykule „Gazety Głogowskiej.” Wszystkie dzieci były zaangażowane w pracę nad realizacją projektu. Nauczyły się współpracować  z kolegami i koleżankami, poszerzyły swoją wiedzę i wykorzystywały ją w działaniu twórczym. Również rodzice czynnie zaangażowali się w projekt przynosząc potrzebne do zajęć albumy, zdjęcia, filmy.


Wnioski z realizacji:
Wszystkie działania podejmowane w ramach tego projektu dostarczyły, zarówno dzieciom, nauczycielom,  jak i  rodzicom, wielu pozytywnych emocji oraz nowych doświadczeń, co utwierdziło nas w przekonaniu o kontynuacji w przedszkolu, w kolejnych latach  projektów edukacyjnych w pracy z dziećmi.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
- Instytucje do których zorganizowane zostały wycieczki ( Komisariat Policji. Urząd Poczty, piekarnia, przychodnia, Nadleśnictwo,)
- Lotnisko w Jasionce
-  Jednostka Wojskowa w Wysokiej Głogowskiej
- Filharmonia Podkarpacka, Teatr Maska.

Czas/okres realizacji zadania: październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.
Załączniki:
- zdjęcia,
- projekt edukacyjny ,, POLSKA – MOJA OJCZYZNA”,
- scenariusz konkursu wiedzy o Polsce- „JESTEM POLAKIEM”.

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY
,, POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

"Cudze chwalimy, swego nie znamy,
sami nie wiemy, co posiadamy".

CEL GŁÓWNY:
•    Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą Ojczyzną jest Polska.
•    Budowanie przywiązania do Ojczyzny i kształtowania dumy narodowej.
•    Poznawanie wybranych miast i regionów naszego kraju.
•    Rozwijanie zainteresowania pięknem naszej Ojczyzny.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
•    Zapozna się z miejscami pamięci narodowej w Głogowie Młp.
•    Pozna ważniejsze  instytucje  w swoim miejscu zamieszkania, dowie się o  rolach społecznych pełnionych przez osoby w instytucjach użyteczności publicznej.
•    Zapozna się z mapą Polski; wskaże na mapie stolicę Polski – Warszawę oraz inne miasta – Kraków, Głogów Młp., Rzeszów, Toruń, rzekę  Wisłę,  góry, morze Bałtyckie.
•    Wzbogaci słownik o pojęcia patriotyczne: godło, orzeł biały, barwy ojczyste – flaga biało – czerwona.
•    Zapozna się z legendami związanymi z Polską.
•    Pozna hymn polski -  Mazurek Dąbrowskiego.
•    Pozna wiersze i piosenki o naszym kraju.
•    Nauczy się podstawowych kroków tańców: narodowych i regionalnych.
•    Zapozna  się z twórczością wielkiego Polaka - F. Chopina oraz polskich autorów książek dla dzieci - J. Brzechwy i J. Tuwima.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.

MIEJSCE REALIZACJI: Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.

HARMONOGRAM:

Lp.

 

Blok tematyczny

 

Przykłady działań nastawionych na aktywność dzieci we współpracy
z rodzicami.

 

 

Termin

 

1.

 

 

 

Głogów  - moje miasto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów – miasto wojewódzkie

 

         Spacery i wycieczki: zwiedzanie miasta, wycieczki do miejsc użyteczności publicznej. 

         Wycieczka do Urzędu Miasta.

         Oglądanie pocztówek, folderów przedstawiających nasze miasto.

         Nazywanie swojej ulicy
 i innych ulic.

         Poznanie herbu Głogowa.

         Zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, dowiadywanie się
o wydarzeniach i ciekawostkach historycznych.

         Spotkanie z  miejscowym artystą – malarką.

         Tworzenie albumu „Moje miasto”.

         Wykonanie makiety Głogowa.

         Nawiązanie współpracy
z instytucjami użyteczności publicznej: Biblioteka Nadleśnictwo,  Poczta, Policja, Straż Pożarna.

 

         Oglądanie książek, albumów
o Rzeszowie,
 ilustracji
i widokówek.

         Poznawanie herbu Rzeszowa.

         Słuchanie legend i podań związanych z regionem.

         Wycieczka do teatru Maska
w Rzeszowie.

         Zwiedzanie rynku.

         Zwiedzanie lotniska w Jasionce.

         Wyjazd do jednostki wojskowej
w Wysokiej Głogowskiej.

 

 

październik

 

2.

 

Polska – moja Ojczyzna

 

         Wyróżnianie i nazywanie symboli narodowych: godła, flagi, hymnu narodowego.

         Słuchanie hymnu narodowego, zachowanie w tym czasie właściwej postawy.

         Rozmowy na temat istoty świąt państwowych – 11 listopada.

 

         Słuchanie wierszy, opowiadań, legend  związanych
z wydarzeniami historycznymi- „Legenda o Lechu, Czechu
i Rusie”.

         Zapoznanie z mapą Polski, omawianie niektórych oznaczeń
z legendy mapy.

         Poznanie nazw krajów sąsiadujących z Polską.

         Poznawanie sławnych Polaków oraz dziedzin, w których się wsławili (J. Tuwim, J. Brzechwa, Jan Paweł II).

         Nauka tańca narodowego (grupy starsze) lub ludowego (grupy młodsze).

         Nauka  wiersza W. Bełzy
pt. „Kto ty jesteś...”. Omówienie jego treści.

         Poznanie położenia największej rzeki w Polsce – Wisły i jej trasy od gór do morza.

         Zorganizowanie Gminnego Konkursu recytatorskiego o tematyce związanej z Polską.

         Nauka piosenki: „Wisła”.

(słowa: B. Lewandowska;     muzyka: F. Leszczyńska)

 

 

listopad

3.

 

 

Góry

 

         Poznanie legendy „Jak powstały Pieniny”  E. Stójowej.

         Zapoznanie z nazwami  polskich gór: Pieniny, Tatry, Bieszczady.

         Opisywanie stroju góralskiego, poznanie nowych wyrazów: serdak, kierpce, ciupaga, parzenice. Poznanie tradycji kuchni góralskiej: bryndza, oscypek.

         Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 w górach,  wyjaśnienie znaczenia GOPR – na podstawie opowiadania  „Na ratunek”  K. Artymowicz.

         Ukazanie piękna krajobrazu górskiego, możliwości wykorzystania gór w celach turystycznych.

         Słuchanie muzyki góralskiej, nauka piosenki góralskiej.

         Wykonanie makiety – Krajobraz górski.

 

 

 

grudzień

4.

 

 

Kraków

 

         Słuchanie legend:  „ Ballada
o smoku Wawelskim”
Cz. Janczarskiego, „Legenda
 o Hejnale Mariackim”.

         Wysłuchanie hejnału Mariackiego.

          Wskazanie na mapie Polski  Krakowa.  Wyjaśnienie, że był on kiedyś stolicą Polski.

         Poznanie najważniejszych zabytków: Wawel-siedziba Królów, Smok Wawelski, Sukiennice.

         Omówienie stroju krakowskiego.

         Nauka podstawowych kroków „Krakowiaka”.

         Wykonanie makiety – Smocza jama.

 

 

 

Styczeń/Luty

5.

 

 

Warszawa

 

         Poznanie legendy „Wars
i Sawa”.

         Wskazanie Warszawy na mapie Polski.

         Poznanie charakterystycznych  obiektów Warszawy: Pomnik Chopina, Pomnik Syrenki,

            Zamek Królewski, Pałac 

            Kultury i Nauki, Pomnik Nike.

         Zapoznanie z herbem Warszawy – Syreną Warszawską.

         Przybliżenie postaci Fryderyka Chopina i  jego twórczości.  Słuchanie muzyki poważnej. 

         Malowanie farbami muzyki Chopina.

         Zorganizowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Piękna nasza Polska cała”.

         Wykonanie makiety Pałacu Kultury.

 

 

 

marzec

6.

 

 

Toruń

         Poznanie legendy „ Toruńskie pierniki” E. Stójowej.

         Omówienie ważniejszych zabytków Torunia, herbu miasta.

         Zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika – astronoma. Wyjaśnienie znaczenia słów – „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”.

         Poznanie nazw planet.

          Pieczenie pierników.

         Wykonanie makiety – Kosmos.

 

 

kwiecień

7.

 

 

Morze Bałtyckie

 

         Słuchanie legendy „ Królowa Bałtyku”.  Poznanie pochodzenia bursztynu.

         Wskazanie morza na mapie, poznanie nazw  ważniejszych miast nad morzem– Gdańsk, Gdynia, Sopot.  Słuchanie legendy „Lwy
z Gdańskiego ratusza”.

         Poznanie znaczenia latarni morskiej.

         Omówienie zawodów związanych
z morzem – marynarz, rybak.

         Omówienie znaczenia morza
w przemyśle i gospodarce.

         Zabawa z chustą animacyjną: robimy fale małe, duże, sztorm, chowanie się pod chustę.

         Wykonanie dekoracji z okazji Konstytucji 3 maja.  Przemarsz ulicami miasta z flagami.

         Wykonanie makiety – Morze Bałtyckie.

 

 

 

maj

8.

 

Podsumowanie

 

QUIZ – sprawdzenie wiedzy przedszkolaków o Polsce.

W konkursie bierze udział delegacja złożona z 3 dzieci z grup  IV, V, VI, VII, VIII.

 

czerwiec

 

Ewaluacja projektu:
•    QUIZ – sprawdzenie wiedzy przedszkolaków o regionie i Polsce.
•    Zapisy w dziennikach zajęć i miesięcznych planach pracy
•    Dokumentacja fotograficzna
•    Artykuł w prasie lokalnej
•    Sprawozdanie na internetowej stronie przedszkola
•    Gminne konkursy – plastyczny i recytatorski.KONKURS WIEDZY O POLSCE
„JESTEM POLAKIEM”

zorganizowany w Publicznym Przedszkolu  w Głogowie Młp. dla dzieci 5,6 – letnich

Cel konkursu:
- poznanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju,
- popularyzacja tematyki polskiej  oraz zainteresowanie nią dzieci.
- ewaluacja programu edukacyjnego „Polska  - moja Ojczyzna”

CELE DYDAKTYCZNE:
dziecko:
·potrafi zgodnie pracować w grupie,
·rozumie ideę uczciwego współzawodnictwa,
·wskazuje zachowania wzmacniające grupowe więzi,
·potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości na temat Polski  w rozwiązywaniu zadań konkursowych,
·potrafi swobodnie i logicznie wypowiadać się.

METODY: czynna –zadań stawianych do wykonania.
FORMA: zespołowa.


Konkurencje:

1. Puzzle.
Uczestnicy otrzymują do ułożenia puzzle przedstawiające znane miejsca. Ich zadaniem jest prawidłowo dopasować elementy oraz nazwać przedstawione miejsca.
2 pkt. –ułożenie puzzli i podanie nazwy miejsca.
1 pkt. – ułożenie puzzli bez podania nazwy
0 pkt. – nie wykonanie zadania.
2. Miejsce na mapie.
Drużyny otrzymują w kopertach obrazki przedstawiające różne regiony Polski oraz kontury Polski.  Ich zadaniem jest przyporządkować obrazki i przykleić na mapie oraz nazwać z jakim miastem lub miejscem im się kojarzą.
•    Morze - Morze Bałtyckie
•    Kopernik, pierniki – Toruń
•    Syrenka, Pałac Kultury – Warszawa
•    Zamek, smok – Kraków
•    Góry – Góry Tatry
Za każdy  dobrze dopasowany obrazek 1 pkt. Max. – 5 pkt.
3. Flaga.
Dzieci dostają kontury flagi. Ich zadaniem jest pokolorować ją na właściwe barwy.
Poprawne wykonanie zadania  - 1 pkt.
4. Zagadki.
Drużyny losują karteczki i odgaduję zagadki.
•    Kto mieszkał w jamie, tuż nad Wisłą
           I zionął ogniem jak ognisko? ( smok)
•    Fala wiślana pluskiem ją sławi.
          Tarczą i mieczem broni Warszawy. ( syrenka)
•    Czy wiesz jaki to znak
           W czerwonym polu biały ptak? ( nasz znak – orzeł biały)
•    Wisła to polska rzeka,
           A czy wiesz, co to jest Bałtyk? ( morze)
•    Jak ma na imię
      Dawna stolica,
           Przez która płynie błękitna Wisła? ( Kraków)
•    Ma kapelusz z muszelkami.
W  kierpcach chodzi z owieczkami. ( góral)
•    Pytanie nietrudne,
           To każdy z was przyzna.
           Jak się nazywa nasza ojczyzna?( Polska)
•    W górach ma swe źródło,
           Skąd właśnie wytrysła a płynie do morza
           nasza rzeka….                         ( Wisła)
Za każdą dobrą odpowiedź – 1 pkt.
5.  Rozpoznawanie melodii.
Każda drużyna słucha fragmentu znanej melodii, następie rozpoznaje usłyszany utwór.

•    Hejnał Mariacki
•    Hymn  - mazurek Dabrowskiego
•    Krakowiak
•    Polonez.
Dobra odpowiedź – 1 pkt.
6. QUIZ
•    Stolica Polski to:     Lublin         Warszawa       Gdańsk
•    Który z zabytków możemy obejrzeć w Warszawie:
smocza jama
kolumna Zygmunta
galeria Venus
•    Syrenka warszawska miała:      rogi     rybi ogon      kopyta
•    Smok wawelski zjadał:    kasztany     wilki     owce
•    Smoczą jamę możemy obejrzeć w:    Toruniu    Gdańsku      Krakowie
•    Największa polska rzeka to:     Bug      Warta     Wisła
•    Nasz kraj to:    Afryka     Polska    Włochy
•    Polskie godło to:    bocian    skowronek    biały orzeł na czerwonym tle
•    Bałtyk to nazwa:    gór     morza    miasta 
•    Najwyższe góry w Polsce to:    Złote góry     Górka saneczkowa   Tatry
•    Miasto, w którym mieszkamy to:    Wrocław     Głogów Młp.    Poznań
•    Polskie morze to:     Atlantyk    Bałtyk    Morze Czarne
•    Kolory polskiej flagi to:
biały i czerwony
biały i niebieski
czerwony i czarny
•    Warszawa leży nad:    morzem    rzeką Wisłą     jeziorem
•    W naszym kraju mówimy: po francusku     po grecku       po polsku
•    W Polsce rządzi:      król       prezydent      dziadek Mróz
•    Polska leży w:     Afryce      Europie    Ameryce
•     Mieszkańcy naszego kraju to:     Polacy     Rosjanie     Amerykanie
Za każdą dobrą odpowiedź drużyna otrzymuje  1 pkt.

7 . Konkurencja ruchowa.
Drużyny zajmują miejsca na linii startu. Dzieci słuchają pytań na które muszą odpowiedzieć tak lub nie. Prawidłowa odpowiedź to bieg z piłeczką – punktem do słupka i wrzucenie punktu do pojemnika. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi uczestnik obiega słupek i powraca do drużyny nie otrzymując punktu.


Zadania do konkurencji ruchowej:

1. Kraj, w którym mieszkamy to Polska.
2. W Polsce rządzi obecnie król Wacław II.
3. Pomnik Syrenki znajduje się w Warszawie.
4. Polska flaga jest w kolorach niebieskim i żółtym.
5. Warszawa jest stolicą Polski.
6. Polska leży nad Morzem Czarnym.
7. Smocza jama znajduje się w Lublinie.
8. Mieszkańcy Polski to Rosjanie.
9. Godło naszego kraju to smok wawelski.
10. Nasz język to język angielski.
11. Nasze godło to biały orzeł na czerwonym tle.
12. Wisła jest największą polską rzeką.

Za każdą poprawna odpowiedź drużyna otrzymuje 1 pkt.
8.  Znajomość legend - znajdź błędy
„Syrenka”
„ (...) Pewnego dnia zobaczył syrenkę bogaty kupiec przechadzający się brzegiem Wisły. Postanowił schwytać ją i uwięzić (...)Skargi syreny usłyszał młody syn rybaka i z pomocą przyjaciół, pod osłoną nocy uwolnił ją. Syrena z wdzięczności za uratowanie życia obiecała im, że zawsze - kiedy tylko będą potrzebowali pomocy, stanie w ich obronie. I odtąd krakowska (warszawska) syrenka, uzbrojona w miecz i tarczę broni miasta i jego mieszkańców(...).”

„Orle gniazdo”
„ Wędrowało trzech braci: Lech, Czech i Krakus (Rus). Szukali ziemi, na której mogliby się osiedlić. Czech ruszył na południe. Krakus (Rus) ku wschodowi. Lech został sam ze swoją drużyną. Wędrował przez olbrzymie bory. Okrążał jeziora, bagna.(...)”.

„Krakus zwycięża smoka”
„ (...) Przed wiekami za panowania króla Krakusa, pod zamkową górą, na brzegu rzeki Wisły straszliwy potwór, wiercipiętek (smok) okrutny zamieszkał w jaskini. Padł strach ludzi, bo wiercipiętek co noc wychodził z jamy i pożerał całe stada bydła. (...).”

„Toruńskie pierniki”
Od dawien dawna Toruń słynął ze wspaniałych, aromatycznych wypieków. Każdy piekarz piekł serniki (pierniki) według własnej, pilnie strzeżonej receptury. Żył również w Toruniu piekarz Bartłomiej, który upiekł dla króla najpyszniejsze serniki (pierniki) dzięki pszczołom, które dały mu miód… Za prawidłowo wskazany błąd w legendzie zespół otrzymuje  - 1 pkt.


Na zakończenie konkursu  dzieci w nagrodę otrzymują ,,Dyplom Małego Polaka”.Głogów Małopolski 11.04.2016 r.     mgr Irena Dudek           

Copyright 2017 ,, POLSKA – MOJA OJCZYZNA”. Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free