Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Drukuj

PROMOWANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
ZGŁOSZENIE „DOBREJ PRAKTYKI”

Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie:    Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki:      mgr Renata Czach
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zawartość merytoryczną publikacji: mgr Agnieszka Wilk
Zakres działania:
        Dydaktyka
        Wychowanie i profilaktyka
        Zajęcia wspomagające rozwój ucznia (zajęcia pozalekcyjne)
Temat: Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Cele:
Założenia programowe:
    rozwijanie i kształtowanie podstawowych umiejętności, korzystanie z bogactwa literatury pięknej;
    wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia (dziecka);
    promowanie umiejętności dziecka w środowisku, a przez to promowanie szkoły;
    wzbudzanie zaciekawienia otaczającym światem poprzez dostarczanie wiedzy o nim w treściach na określony temat;
    dostosowanie treści do indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb  wychowanków;
    stymulowanie autoprezentacji;
    stwarzanie okazji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby – pobudzanie do twórczej aktywności;
    włączenie rodziców do aktywnego i systematycznego czytania dzieciom;
    nawiązanie współpracy z logopedą szkolnym.
Cele edukacyjne programu:
    rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie);
    zapoznanie z wybranymi utworami literatury dziecięcej i młodzieżowej;
    zdobywanie wiedzy;
    przekazywanie wartości i norm społecznych;
    kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
    recytowanie wierszy i prozy;
    kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, korzystanie z bibliotek (szkolnej i miejscowej/gminnej), czytelni, zbiorów własnych uczniów;
    wyrabianie postawy poszanowania książki i księgozbioru;
    stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką;
    poznanie pracy bibliotekarza lub/i księgarza lub/i wydawcy;
    poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką;
    wyrabianie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;
    pobudzanie umiejętności własnej prezentacji  przed audytorium (społecznością szkolną);
    stwarzanie okazji i stymulowanie do korygowania wad wymowy (głośne czytanie, recytacje);
    rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej;
    rozwijanie sprawności manualnej;
    kształtowanie poczucia estetyki;
    ćwiczenia dokładności, staranności w pracy;
    rozwijanie wyobraźni;

Opis działania:
Powyższe cele będą realizowane przez:
    wspólne czytanie książek i czasopism;
    konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie;
    organizowanie szkolnej akcji czytania dzieciom młodszym przez starszych uczniów;
    zaproszenie rodziców i innych gości do wspólnego czytania z uczniami;
     samodzielne czytanie oraz czytanie z rodzicami i rodzeństwem zadanych lektur w domu (rodzinne przygotowanie do wystąpienia- akcja „Głośne czytanie- rodzinne spotkanie”);
    słuchowiska (odtwarzanie bajek z płyt; propagowanie rodzinnych spotkań przy słuchowiskach radiowych);
     ilustrowanie przeczytanych książek (konkursy plastyczno- literackie);
     prezentacje biblioteczne/ lekcje biblioteczne;
     gazetki ścienne;
     prelekcja dla rodziców;
     korzystanie z czytelni i wypożyczalni bibliotecznej;
    organizacja wycieczek do biblioteki i/lub czytelni  rzeszowskiej; (lub/i księgarni/ wydawnictwa);
    samodzielne redagowanie opowiadań/ baśni/ mitów/ wierszy przez uczniów;
    prezentacja prac uczniów na łamach „Iskierki”;
    rubryka „Książka na...(np. jesienne wieczory)”, w której uczniowie prezentują przeczytane przez siebie książki i zachęcają swoich rówieśników do ich przeczytania;
    Założenia programu skupiają się na kształtowaniu postawy otwartości na to, co nowe, ciekawości świata, odkrywania tego, co nieznane, a narzędziem do realizacji tych zamierzeń ma być książka. W trakcie realizacji programu będę angażować społeczność szkolną do aktywnego udziału w przedsięwzięciach takich jak konkursy czytelnicze, tworzenie własnej twórczości, promocję biblioteki szkolnej, organizację akcji wspólnego czytania książek czy świąt bibliotecznych. Najmłodszych uczniów zechcę przywitać uroczyście w bibliotece szkolnej, przygotowując pasowanie na czytelnika.
      Program adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły i uwzględnia zarówno przedsięwzięcia kierowane dla konkretnej grupy wiekowej, jak i ma za zadanie integrować najmłodszych z najstarszymi uczniami a także uświadamiać dzieciom i rodzicom pozytywny wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny oraz kształtowanie właściwych postaw; ma szerzyć kulturę czytelniczą.

Opis uzyskanych efektów:
Realizowany w naszej szkole program edukacji czytelniczej adresowany jest do całej szkolnej społeczności- uczniów, rodziców, nauczycieli i wymaga do swej realizacji ich stałej współpracy. Aby uzyskać trwałe efekty jego realizacji, potrzebna jest świadomość wszystkich adresatów programu o niezwykle istotnej roli i wpływie głośnego czytania na rozwój człowieka. Dlatego też, przystępując do jego realizacji, podjęłam się przeprowadzenia prelekcji dla rodziców na temat wpływu czytania na wszechstronny rozwój dziecka. Mówiłam o pozytywnych jego aspektach, dających dziecku poczucie bezpieczeństwa, poprzez stały kontakt  z rodzicem oraz realizowaniem elementarnej potrzeby każdego dziecka- poczucia bliskości i akceptacji. Zwróciłam uwagę na to, iż kontakt z książką, wspólne rodzinne czytanie bardzo często ułatwia podjęcie rozmowy na trudne nurtujące nas  tematy (możemy bowiem opowiadać o bohaterze lektury, jego zachowaniach i wynikających z nich konsekwencjach), a więc ma pozytywny wpływ na nasze relacje z ludźmi oraz pomaga „uwolnić” się od zmartwień. W swym wystąpieniu  powoływałam się na badania i opinie specjalistów w dziedzinie psychologii i pedagogiki. Swoje wystąpienie poprzedziłam fachową lekturą.   W czasie  spotkania z rodzicami starałam się uzmysłowić im, jak ważny w kształtowaniu osobowości człowieka i jak krótki jest czas dzieciństwa; próbowałam przekonać rodziców, by chcieli znaleźć czas dla własnych dzieci i by spędzali go efektywnie, np. wspólnie czytając. Zachęciłam więc na koniec do udziału w konkursie adresowanym do całych rodzin. Mając na uwadze wszechstronny rozwój uczniów naszej szkoły, opracowuję i realizuję atrakcyjne formy pracy z książką. Uczniowie biorą udział w konkursach czytelniczych, zarówno wiedzowych, plastycznych, jak i literackich. Chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą w akcji czytania dzieciom z oddziału przedszkolnego i młodszych klas SP książek. Biorą także aktywny udział w przedsięwzięciu mającym na celu rozwijania (ale często i odkrywania) własnych zainteresowań. Źródeł do poszerzania a następnie prezentacji tychże zainteresowań poszukują w szkolnej bibliotece a następnie na zajęciach (m.in. warsztatach dziennikarskich) opracowują materiał, którym chcą podzielić się z koleżankami i kolegami. Formy prezentacji są różne: wystąpienia uatrakcyjniają przygotowane na dany temat plakaty, prezentacje komputerowe, dramy, odgrywane wywiady, reklamy a całość podsumowują quizy lub krzyżówki rozwiązywane przez słuchaczy. Prezentacja ulubionych książek sprzyja popularyzacji czytelnictwa. Ponadto uczniowie mają szansę stać się dla swego audytorium ekspertami w dziedzinie, o której opowiadają, co wpływa korzystnie na ich samoocenę. Publiczne wystąpienia pomagają też w obyciu z nimi a także uczą radzenia sobie z sytuacjami stresującymi.
Dla uczniów naszej szkoły prowadzone są lekcje biblioteczne, które mają na celu zapoznanie czytelników ze źródłami informacji dostępnymi w szkolnej bibliotece. Uczniowie w czasie zajęć czytają także głośno wybrane lektury (poprzedzamy takie zajęcia ćwiczeniami logopedycznymi; zwracamy uwagę na dykcję i właściwą intonację wypowiedzi) a następnie opracowują plakaty do lektur), uczestniczą w słuchowiskach.
Realizowanie przedsięwzięć rozwijających i kształtujących postawę aktywnego czytelnika jest możliwa dzięki zrozumieniu tematu i współpracy wszystkich nauczycieli naszej placówki. Aktywność i zaangażowanie uczniów w akcje czytelnicze jest pozytywnie akcentowana w środowisku poprzez wystawy prac uczniów, artykuły w gazetce szkolnej oraz zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.

Wnioski z realizacji:
Głównym celem programu jest uświadamianie dzieciom i ich rodzicom znaczenia książek w życiu człowieka i rozwijanie zainteresowań czytelniczych naszych uczniów. Podejmowane na bieżąco przez naszą szkołę szerokie działania mają znaczący wpływ na rozwój tejże świadomości w środowisku lokalnym. Biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym dla czytelnika, miejscem otwartym na nowych czytelników; jest źródłem rzetelnych informacji. Szeroki zakres działań biblioteki przyczynia się do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi; daje im szansę na poszukiwania i na odkrywanie, także odkrywanie samych siebie- własnych predyspozycji i talentów a tym samym pomaga postawić ważny krok w przyszłość. Akcje czytelnicze uświadamiają, że czytanie książek jest inwestycją we własną przyszłość.

Prace uczniów inspirowane lekturami

 

Lekcje biblioteczne

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Regulaminy konkursów:

1.W 165 rocznicę urodzin oraz 95 rocznicę śmierci  Henryka Sienkiewicza

Zespół Szkół w Budach Głogowskich serdecznie zaprasza Uczniów klas IV-VI SP oraz Gimnazjów do udziału w konkursach:

l  Konkurs plastyczno – literacki dla kl. IV-VI w oparciu o powieść W pustyni i w puszczy pod hasłem: PASZPORT DO AFRYKI

            Kategorie do wyboru:

·         Pejzaże Arfyki

·         Fauna i flora „Czarnego Lądu”

·         Zjawiska przyrodnicze Afryki

·         Rdzenni mieszkańcy Afryki

            Format: książeczka- folder; A-5

l  Konkurs literacki na motywach wybranej powieści  Henryka Sienkiewicza

            „Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci,

            ale gdy w sercu wyrośnie, to chyba razem z sercem wyrwać je można”

                                                                                                          Potop, H. Sienkiewicz

            Wcielając się w rolę wybranego bohatera sienkiewiczowskiej powieści, zredaguj list miłosny do wybranki/-ka swego serca.

Twoją pracę uświetni stylizacja (nie tylko) językowa.

Ilościowo praca nie powinna przekraczać 3 stron A4 lub 2 stron druku.

Czekają wartościowe nagrody!

PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ na adres:

Zespół Szkół w Budach Głogowskich

Budy Głogowskie 846

36-060 Głogów Młp.

Każda ze szkół może dostarczyć do 4 prac w każdej kategorii wiekowej.

Termin nadsyłania prac:

Wszelkie informacje pod numerem:

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: Agnieszka Wilk

 

2. Zaproszeniedo wzięcia udziałuw Konkursie Historyczno – Plastycznym  na najoryginalniejszą widokówkę okolicznościową pod hasłem:

Grunwald 1410 -2010 „Tak odległy a jakże wciąż bliski sercom Polaków”

Regulamin:

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Budach Głogowskich

Celem konkursu jest:

- Kształtowanie postaw patriotycznych.

- Uwrażliwienie na tradycje narodowe, dziedzictwo kulturowe i historyczne.

- Uświadomienie przynależności kulturowej.

- Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, kreatywności, wrażliwości estetycznej.

- Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej historią.

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

- Dla uczniów Szkół Podstawowych ( kl. V i VI)

- Dla uczniów Gimnazjum

Technika wykonania prac:

- Szkoła Podstawowa – technika dowolna (rysunek, ołówek, węgiel, pastele, farby, kolaż)

- Gimnazjum – technika komputerowa z wykorzystaniem programów graficznych.

 Uwaga! Prace, w których zawarto gotowe zdjęcia, obrazy itp.  nie będą oceniane.

- na każdej widokówce powinno być umieszczone hasło Konkursu

Warunki konkursu:

- Ilość nadesłanych prac jest ograniczona – każda szkoła może maksymalnie nadesłać 3 prace. Jeżeli szkoła składa się z Zespołu Szkół może nadesłać 6 prac (3 wykonane przez uczniów SP i 3 wykonane przez uczniów Gimnazjum) 

- Format prac: A5

- Wszystkie prace na odwrocie muszą posiadać następujące dane: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, wiek, klasę, adres placówki.

Termin nadsyłania prac: ... Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ... w Zespole Szkół w Budach Głogowskich. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie. Nagrody i dyplomy prześlemy pocztą.

Jury Konkursu

W skład Jury wchodzić będzie pięciu nauczycieli z Zespołu Szkół w Budach Głogowskich, w tym specjalizujący się  w dziedzinach plastyki i informatyki.

Nagrody:

Przewidujemy przyznanie 5 nagród w każdej kategorii: 5 dla uczniów SP i 5 nagród dla Gimnazjum.

 

3. „Rozłączeni, lecz jedno o drugim pamięta.

Pomiędzy nami lata biały gołąb smutku…”

                                                           Juliusz Słowacki, Rozłączenie

W 200 rocznicę urodzin oraz 160 rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego Zespół Szkół
w Budach Głogowskich ogłasza Gminny Konkurs Literacki dla SP

Temat: Portret słowem malowany… List do matki.

Zacytowane powyżej słowa, Juliusz Słowacki pisze do matki. Poeta napisał ponad 140 listów do niej, a każdy pełen jest miłości, uwielbienia i szacunku.

Tęsknota i miłość – to bije z listów Słowackiego.

Spróbuj i Ty przelać na papier swoje uczucia, emocje, wspomnienia i napisz list do swojej mamy.


Twoja praca powinna być samodzielna, powinna spełniać kryteria listu i liczyć maksymalnie 2 strony maszynopisu (czcionka 12).

Prace należy przesyłać na adres Zespołu Szkół w Budach Głogowskich do 20 maja br.

Szkoła może przesłać maksymalnie 10 prac.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 maja br.

Cele konkursu:

- przybliżenie i rozpowszechnienie wiedzy o  życiu i twórczości Juliusza Słowackiego poprzez inspirowanie uczniów do pracy twórczej;

- rozwijanie ekspresji literackiej, umiejętności wyrażania uczuć, emocji;

- rozwijanie umiejętności pisarskich;

-prezentacja wartościowych przykładów literackiej twórczości młodych pisarzy (zebranie tekstów i ich wydanie)

 

4. „ Przy Okrągłym Stole usiedli naprzeciw siebie ludzie, których dzieliło wszystko – nie znali się, nie szanowali, nie ufali sobie. I do tego szczerze się nie znosili. A przecież dla jednych i drugich był to moment egzaminu – nie bójmy się wielkich słów – z patriotyzmu i odpowiedzialności za Polskę. (…)”

Wypowiedź Adama Michnika, Gazeta Wyborcza, 4 kwietnia 2006 r.

W rocznicę pierwszych wolnych wyborów – 4 czerwca 1989 r.

Zespół Szkół w Budach Głogowskich ogłasza Gminny Konkurs Literacki dla Gimnazjum

Temat: W przededniu wielkiej zmiany. Kartka z pamiętnika mojego dziadka (ojca/ matki  - do wyboru).

Okrągły Stół – rozmowy o przyszłości Polski.

Polska droga do demokracji.

Porozmawiaj z ludźmi – świadkami przemian ’89 roku. Wczuj się w człowieka żyjącego w tym czasie i osobiście ( na własnej skórze) doświadczającego historycznej zmiany. Zredaguj kartkę z pamiętnika w narracji pierwszoosobowej. Uwzględnij emocje i odczucia.

Twoja praca powinna liczyć ok. 2 stron maszynopisu (czcionka 12).

Pamiętaj o zachowaniu formy wypowiedzi.

Szkoła może przesłać maksymalnie 10 prac.

Prace należy przesyłać na adres Zespołu Szkół w Budach Głogowskich do ...

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi ...

Cele konkursu:

- wzmacnianie identyfikacji młodzieży z historia narodową;

- rozwijanie zainteresowań historycznych;

- rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni literackiej;

- doskonalenie umiejętności pisarskich;

- kształtowanie postawy patriotycznej;

- prezentacja wartościowych przykładów literackiej twórczości młodych pisarzy (zebranie tekstów i ich wydanie);

5.  Zespół Szkół w Budach Głogowskich ogłasza SZKOLNY KONKURS LITERACKO- PLASTYCZNY dla uczniów klasy II i III GIMNAZJUM NA OPIS I PROJEKT STORJU ŚLUBNEGO pod hasłem: „Groteskowa panna młoda, groteskowy pan młody”

"Hej, wysoko ci u nas technika stanęła, wysoko..."

…inspirując się opowiadaniem Sławomira Mrożka Wesele w Atomicach, zaprojektuj i opisz folklorystyczno-futurystyczny projekt stroju ślubnego  panny młodej lub pana młodego. Twoja praca literacka powinna spełniać kryteria opisu, w projekcie plastycznym zaś mile widziana własna inwencja twórcza, oddająca Twoją wizję literacką.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.

 Cele Konkursu:

- zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej i plastycznej,

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów,

– kształtowanie umiejętności pisania,

– rozwijanie wyobraźni twórczej,

- wzbudzanie zainteresowań kulturalnych,

– wyrabianie wrażliwości literackiej.

Na samodzielnie wykonane prace czekamy do ...

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w terminie do ...

Prace pozostają własnością organizatora; nie podlegają zwrotowi.

Wszelkich informacji odnośnie konkursu udziela p. Agnieszka Wilk.                                                                                                                                                      

6.  Informacja zamieszczona w „Iskierce”

Redakcja „Iskierki” ogłasza konkurs dla UWAŻNYCH CZYTELNIKÓW

Zapraszamy do uważnej lektury naszej gazetki szkolnej! Każdy uczeń (bez względu na wiek) może wziąć udział w konkursie wiedzowym. Wystarczy:

◦ przeczytać uważnie przeczytać zamieszczone w tym numerze teksty, w szczególności poświęcone Cmentarzowi Łyczakowskiemu, Marii Konopnickiej, Świętu Niepodległości oraz Zaduszkom,

◦ wyciąć i uzupełnić kupon zamieszczony poniżej,

◦ zgłosić swój udział w konkursie (należy przynieść kupon) do dn. 6.11.2015 r. p. Agnieszce Wilk,

◦ napisać jak najlepiej test…i pozostaje oczekiwać na wyniki- NA NAJLEPSZYCH

CZEKAJĄ NAGRODY RZECZOWE

Przykładowy test konkursowy do konkretnego wydania gazetki:

KONKURS „Iskierki”Uważny Czytelniknr 9/10/11 2015 r.test nr 1

imię i nazwisko, klasa………………………………………………………..

Witamy Cię serdecznie! Przeczytaj uważnie polecenia i odpowiedz na nie. Powodzenia!

l  Podaj rodowe nazwisko patronki naszej szkoły.

……………………………………………………..

l  Zapisz datę narodzin Marii Konopnickiej.

……………………………………………………..

l  Jaki tytuł nosiło pismo dla kobiet, którego redaktorem była pisarka.

……………………………………………………...

l  W latach 1901-1902 poetka współorganizowała protest. Przeciwko czemu był skierowany?

……………………………………………………………………………………

l  Podaj tytuł pieśni, będącej reakcją poetki na wyżej opisane wydarzenia.

………………………………………………………

l  Co i kiedy otrzymała poetka od społeczeństwa polskiego.

………………………………………………………..

l  W latach 1905-1906 Konopnicka przebywała w Warszawie. Czym się wówczas zajmowała?

…………………………………………………………

l  W którym roku miał miejsce debiut poetycki Konopnickiej?

…………………………………………………………

l  Podaj daty wydania kolejnych tomów poetyckich pisarki.

…………………………………………………………..

l  Kiedy zmarła Maria Konopnicka?

…………………………………………………………

l  Gdzie została pochowana? (Podaj miejsce i pełną nazwę cmentarza.)

……………………………………………………………

l  Kiedy założono cmentarz, na którym pochowana jest patronka naszej szkoły?

……………………………………………………………

l  Jak nazywamy duże cmentarze, często zabytkowe.

…………………………………………………………..

l  Przyporządkuj nazwy cmentarzy do miast, w których się znajdują oraz do dat ich założenia.

I

Cmentarz na Rossie

a

Warszawa

1

1790

II

Rakowicki

b

Kraków

2

1803

III

Powązkowski

c

Paryż

3

1801

IV

Père-Lachaise

d

Wilno

4

1803

 

l  Pod czyim zaborem znajdował się Lwów po I rozbiorze Polski?

……………………………………………………………………..

l  W którym roku wydano dekret carski i czego on dotyczył?

……………………………………………………………………..

l  Gdzie znajduje się największy cmentarz? Podaj jego nawę i powierzchnię.

……………………………………………………………………………………

l  Kim byli Karol Bauer i Tytus Tchórzewski?

……………………………………………………..

l  Ile mogił znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim?

…………………………………………………………….

l  Kto i kiedy ustanowił dzień Wszystkich Świętych?

…………………………………………………………………………………………..

l  Jak pierwotnie nazywano dzień zaduszny?

………………………………………………….

l  Inspiracją do napisania jakiego tekstu i przez kogo był ten obrzęd? (Podaj tytuł i nazwisko.)

…………………………………………………………………………………………….

l  Wykonywanie jakich czynności wg wierzeń było zabronione po zapadnięciu zmroku 1 i 2 listopada? (Podaj przynajmniej 3.)

……………………………………………………………………………………………..

l  Jak nazywano dawniej Wielki Czwartek?

…………………………………………………..

l  Po ilu latach zaborów Polska odzyskała wolność?

……………………………………………………….

l  W którym roku wybuchło powstanie kościuszkowskie?

……………………………………………………….

l  Jak nazywały się polskie formacje wojskowe, tworzone na terenie Włoch, których celem była walka o niepodległość; walczące u boku wojsk francuskich i włoskich   w latach 1797–1807, utworzone z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego przez Francuzów w północnych Włoszech?

……………………………………………………………………………………..

l  Jaki tytuł nosi polska pieśń napisana przez jednego z legionistów, Józefa Wybickiego?

Tytuł pierwotny

Tytuł obecny

 

 

 

 

 

 

l  Kiedy i w jaki sposób rozpoczęło się powstanie listopadowe?

………………………………………………………………………………………………

l  W którym roku ustanowiono po raz pierwszy 11 listopada świętem narodowym?

………………………………………………………………………………………….

l  W jakich latach i przez kogo został wprowadzony zakaz obchodzenia Święta Niepodległości?

………………………………………………………………………………………….

l  Kiedy Sejm na nowo wprowadził Święto Niepodległości?

………………………………………………………………..

l  W jakim miejscu (podaj dokładnie miasto i nazwę miejsca) odbywają się najważniejsze obchody świąt narodowych?

……………………………………………………………………………………………….

l  Z jakimi ważnymi wydarzeniami z historii dla Polski i Polaków związana jest data

11 listopada?

……………………………………………………………………………………………….

l  Podaj daty dwóch pozostałych świąt narodowych obchodzonych przez Polaków oraz napisz z jakimi wydarzeniami historycznymi są związane?

…………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik:

Współpraca z WiMBP w Rzeszowie

Program zajęć przeprowadzonych przez bibliotekarzy z WiMBP (oprac. p. Justyna Mucha- Szylar)

Cykl lekcji bibliotecznych przeprowadzonych w dn. 22.01.2016 r. przez bibliotekarzy z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w ramach realizacji przez Zespół Szkół w Budach Głogowskich projektu „Książki naszych marzeń”

Tematyka zajęć: „Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat” (Lucyna Krzemieniecka)

Realizowane zagadnienia:

- prezentacja strony www biblioteki oraz metod wyszukiwania w katalogach on-line,
- prezentacja rękopisu i starodruku,
- prezentacja papirusu, pergaminu, papieru czerpanego oraz czcionki drukarskiej - historia książki,
- prezentacja zbiorów literatury,

- zwiedzanie przygotowanej wystawki zbiorów gromadzonych w bibliotece,
- pisanie na maszynie,
- omówienie ogólnych zasad korzystania z czytelni,

- zwiedzanie informatorium, czytelni oraz magazynów książek i czasopism,
- wyszukiwanie książek w magazynie w układzie numerycznym,
- odszukiwanie artykułów prasowych na podstawie daty urodzenie (co się wydarzyło w dniu narodzin);

Czas realizacji: 22.01.2016 r. godz. 11.30- 14.30, uczestnicy: uczniowie klas IV, V, VI

 

Artykuł dotyczący w/w zajęć

Książek czar

            Niezwykłą przygodę z książką mogliśmy przeżyć dzięki gościnności i otwartości pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Odwiedziliśmy Czytelnię Główną przy ulicy Sokoła. Z tego miejsca od razu zachęcamy wszystkich naszych starszych kolegów i koleżanki, w tym również absolwentów naszej szkoły, którzy zapewne codziennie przemierzają ulice w okolicach biblioteki, by czas oczekiwania na autobus umilili sobie wizytą w tejże czytelni Można tu przejrzeć codzienną prasę, ale także skorzystać z wielu ciekawych książek, w tym w wersji e-booków (które to możecie wyszukać w internacie). Zasoby biblioteki są ogromne, więc bez problemu znajdziecie to, czego szukacie, np. do przygotowania referatu. Nie bójcie się, że nie wiecie co i jak! Pracownicy biblioteki są bardzo życzliwi i z pewnością chętnie wam wszystko wyjaśnią! Wizyta w Czytelni Głównej jest świetną alternatywą dla tych, którzy zmęczeni po wielu godzinach lekcji próbują znaleźć ciszę i spokój w okolicznych „galeriach”…

            Wróćmy jednak do naszej wizyty… Na początku naszego spotkania Pani kierownik zaprezentowała nam stronę internetową biblioteki. Zachęcamy, abyście i wy ją odwiedzili. Oto adres: www.wimbp.rzeszow.pl. Jeśli macie problem z wypożyczeniem lektury na stronie biblioteki znajdziecie informacje, gdzie ją można wypożyczyć, a może nawet znajdziecie jej wersję elektroniczną. Wtedy wystarczy kliknąć i gotowe- można czytać!

            Wielkie wrażenie zrobiły na nas udostępnione specjalnie na tę okoliczność starodruki! To niezwykłe przeżycie móc z bliska oglądać książki, które przetrwały całe stulecia! Dotknąć ich nie mogliśmy- pani prezentowała je w białych rękawiczkach; na codzień przechowywane są one                      w specjalnych pomieszczeniach, gdzie nie są narażane na działanie promieni słonecznych.                                W zbiorach WiMBP w Rzeszowie znajduje się m.in. starodruk Jana Długosza „Historia polonica” wydrukowany w Dobromilu, w oficynie Jana Szeligi z 1615 r. Jan Długosz był wybitnym polskim historykiem, dyplomatą i duchownym. Sejm RP, ustanawiając rok 2015 r., rokiem Jana Długosza podkreślił w uchwale, że: „Jan Długosz jest uważany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego– Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”.

            Nie mniejsze wrażenie wywarły na nas zbiory tzw. literatury. Są to książki o przeróżnych kształtach i formatach. Dzięki specjalnej konstrukcji stają się przedmiotem zabawy dla czytelnika, np. z pojedynczych paseczków można tworzyć wiele niesamowitych historii.

            W czasie spotkania mogliśmy zobaczyć jak wygląda prawdziwy papirusu, pergamin oraz papier czerpany. Zrozumieliśmy jak trudna była praca nad produkcją materiałów przeznaczonych na książki- pergamin np. jest specjalnie przygotowaną skórą zwierzęcą.  Poznaliśmy także historię druku, która rozpoczęła się od powstania czcionki drukarskiej.

            Nietuzinkową zabawę zafundowali nam pracownicy magazynów biblioteki… Posłużyły tu za „rekwizyty” przesuwane na specjalnych szynach regały z książkami. Kto nie cierpi na klaustrofobię, mógł poczuć „na sobie” ogrom wiedzy czy też ciężar książek zgromadzonych                   w Czytelni Głównej.

            To było wyjątkowe spotkanie z książką. Dzięki niemu nabraliśmy świadomości czym była                   (i nadal powinna być) książka dla ludzkości oraz szacunku dla tego najcenniejszego skarbu człowieka. Pierwsze książki w formacie obecnie wszystkim znanym, nie dość, że były bogato zdobione, wysadzane drogocennymi kamieniami, to zamykane były na kłódki (tak!), do których klucz miał tylko ich właściciel. Domyślacie się więc co było PRAWDZIWYM SKARBEM- nie rubiny, szmaragdy, turkusy, bursztyny i metale szlachetne chroniące grzbiety i rogi książek! SKARB BYŁ W ŚRODKU.- A BYŁA NIM WIEDZA! I to jest właśnie nasze największe odkrycie. Ludzkość dążyła całe wieki, by słowo zapisane w książce udostępnić wszystkim… Teraz, kiedy książki są tak szeroko dostępne, ludzie zapomnieli o ich dobrodziejstwie… Zachęcamy więc Was do odkrywania świata – CZYTAJCIE


 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2017 Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free