Graficzna ilustracja układów równań liniowych.

Drukuj

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKINazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie: Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Renata Czach
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zawartość merytoryczną publikacji (imię nazwisko, adres e-mail)    Maciej Marczydło
Zakres działania: dydaktyka
Temat: Graficzna ilustracja układów równań liniowych.
Cel ogólny lekcji:
Uczeń rozwiązuje metodą graficzną układy równań przy użyciu smartphona
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- Zna pojęcia: funkcji liniowej, dziedzina, argument, wartość, miejsce zerowe funkcji,
  pojęcie graficznego rozwiązywania układu równań liniowych, rodzaje układów równań
  liniowych w zależności od ilości rozwiązań.
- Sporządza wykres funkcji y = ax + b,
- Odczytuje z rysunku rozwiązanie układu równań,
- Rozwiązuje graficznie oznaczone układy równań,
- Ilustruje graficznie układy równań nieoznaczone i sprzeczne.
- Potrafi posługiwać się platformą internetową kahoot.it oraz desmos.com
- Potrafi odczytywać rozwiązania układu równań.
- Umie rysować wykresy funkcji przy pomocy kreatora wykresów,
- Czyta ze zrozumieniem tekst, w którym występują terminy oraz pojęcia matematyczne;
- Dostrzega i formułuje problem;
- Umie współdziałać w grupie.

Opis działania:
Jednym z problemów moim jak i innych nauczycieli jest korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych. Staramy się zabraniać korzystania z nich uczniom na wszystkie możliwe sposoby, ale nadal wykorzystują je do przeszkadzania, grania, ściągania, oglądania. Postanowiłem pokazać moim uczniom, że telefon (smartphon) to nie tylko zabawka do gier, zdjęć i filmów, ale też  potężne narzędzie, które umiejętnie wykorzystane może mądrze wspierać edukację. 
Mój pomysł na taką lekcję zrealizowałem w trzeciej klasie gimnazjum. Przeprowadzając moją lekcję wprowadziłem korelację międzyprzedmiotową-  nie tylko matematyki z informatyką, ale również z  językami obcymi- platforma, na której pracowali uczniowie, jest w języku angielskim. Nauka na lekcji przy wykorzystaniu telefonu, uczenie poprzez rozwiązywanie zadań online, wprowadziła element ciekawości, rywalizacji i integracji. Ponadto dodatkowe zadania i końcowy quiz pomógł utrwalić wiedzę klasy. Co daje ta metoda nauczycielowi? Moim zdaniem oprócz satysfakcji z ciekawej i owocnej lekcji, sprawia ona, że w oczach uczniów nauczyciel jest kimś, kto też potrafi korzystać i wykorzystywać osiągnięcia techniki, jest kimś „na czasie”.

Opis uzyskanych efektów:
Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę na lekcji. Korzystają z telefonów na co dzień, więc nie mieli problemów z pracą na platformie online. Również posługiwanie się językiem obcym w celu odczytywania poleceń, nie stanowiło dla nich żadnego problemu. Wszyscy starali się pracować aktywnie, ponieważ wiedzieli, że nauczyciel na bieżąco- również online- kontroluje ich postępy. W ramach pracy grupowej uczniowie doskonalili umiejętność rozwiązywania problemów, komunikowania się i współpracy. Korelacja matematyki, informatyki i języka obcego dla uczniów była nowym doświadczeniem przynoszącym wiele korzyści.

Wnioski z realizacji:
Praca na lekcji z wykorzystaniem ogólnodostępnych nowoczesnych technologii mobilnych, które są całkowicie pomijane w szkolnej edukacji, pokazała uczniom wszechstronne możliwości wykorzystania smartphonów w codziennej edukacji, wycieczce, samodoskonaleniu. Dzięki takiej metodzie uczeń z biernego obserwatora lekcji, stał się jej aktywnym uczestnikiem. Wzrosło tym samym zaangażowanie i motywacja uczniów, a ponadto kształcone były ważne umiejętności jak: współdziałanie, samodzielność, odpowiedzialność.

Czas/okres realizacji zadania: 45 minut

Scenariusz lekcji matematyki:
1.Informacje ogólne:
Klasa: 3 gimnazjum
Przedmiot: matematyka
Na lekcji wykorzystywany będzie dostęp uczniów do Internetu i darmowe narzędzia internetowe.
Kahoot! to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Pytania wraz z odpowiedziami, wyświetlane są na ekranie w klasie, podczas gdy uczniowie na swoich urządzeniach mobilnym udzielają odpowiedzi.
Kalkulator graficzny Desmos.com ma bardzo wiele zastosowań. Pozwala użytkownikom na obrazowanie funkcji w układzie współrzędnym. Uczniowie, dzięki przyjaznemu interfejsowi z łatwością rozwiązują graficznie układy równań.
2. Założenia metodyczne.
Tematyka lekcji dotyczy podręcznika Matematyka 3, wydawnictwa GWO, rozdział „Funkcje”. Książka jest zgodna z programem Matematyka z plusem i dostosowana do najnowszej podstawy programowej.
3. Temat lekcji:
Graficzna ilustracja układów równań liniowych.
4. Metody i formy pracy: pogadanka, aktywizująca, praca w grupach, praca indywidualna 
5. Środki dydaktyczne: Podręcznik, rzutnik, telefon komórkowy typu smartphone lub tablet.
6. Organizacja zajęć lekcyjnych:

I. Faza wstępna:
1. Nauczyciel sprawdza i omawia pracę domową. Uczniowie przypominają definicje funkcji liniowej.
2.Uczniowie wyciągają smartphony, logują się na stronę kahoot.it i rozwiązują quiz przygotowany przez nauczyciela (Załącznik nr 1). Quiz sprawdza podstawowe wiadomości i umiejętności z funkcji linowej oraz znajomość rodzajów układów równań w zależności od ilości rozwiązań. Po każdym pytaniu nauczyciel omawia odpowiedzi.

II. Faza realizacyjna:
1.Nauczyciel podaje cele i temat lekcji. Dzieli klasę na grupy 3 osobowe. Następuje organizacja grupy - wybór lidera, sprawozdawcy, sekretarza. Nauczyciel zapoznaje uczniów ze sposobami pracy w grupach.
2. Liderzy grup logują się na stronie https://studnet.desmos.com wpisując odpowiedni kod otrzymany od nauczyciela. Grupa dostaje do narysowania w jednym układzie współrzędnych wykresy dwóch funkcji liniowych. Przykłady dla grup to układy równań w postaci kanonicznej. (Załącznik nr 2)
3. Nauczyciel wyświetla na ekranie wyniki pracy w grupach, a osoby wyznaczone przedstawiają rozwiązania. Nauczyciel wspólnie z uczniami przekształca te wzory do postaci układów równań z ćwiczenia w podręczniku i naprowadza uczniów na wniosek, że przedstawione wykresy są graficzną ilustracją układów równań.
4.Uczniowie na podstawie wykresów wspólnie ustalają, ile rozwiązań może mieć układ równań oraz utrwalają poznane pojęcia: układ odznaczony, nieoznaczony
i sprzeczny.
5. Uczniowie w tych samych grupach pracują nad kolejnymi zadaniami na stronie desmos.com. Ich zadaniem jest rozwiązanie algebraicznie i graficznie układów równań. Określają typy układów równań. Dla uczniów, którzy zrobili zadania szybciej, przewidziany jest dodatkowy zestaw.

III. Faza podsumowująca:
Każdy z uczniów loguje się na stronie z quizem podsumowującym lekcje (Załącznik  nr 3). Najlepsze osoby zostają nagrodzone ocenami. Następnie nauczyciel podaje temat pracy domowej. (zbiór zadań - zadanie 25 str. 33).

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1:
https://play.kahoot.it/#/k/49cc9d9f-b4ff-417d-ae0c-f6d203cdef72

Załącznik nr 2:
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/teacher/56e1604de14a4db70feacc4a

Załącznik nr 3:
https://play.kahoot.it/#/k/a92ebb64-19ed-4971-ba73-ec3dd7cd0cdf

Copyright 2017 Graficzna ilustracja układów równań liniowych.. Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free