„Polskie tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne”

Drukuj

„Polskie tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne”

                                         ZGŁOSZENIE „DOBREJ PRAKTYKI”


Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie: Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki:    mgr Renata Czach
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zawartość merytoryczną publikacji:  mgr Barbara Węglarz
Zakres działania

Wychowanie i profilaktyka
Zajęcia wspomagające rozwój ucznia (zajęcia pozalekcyjne)
Realizacja godzin dodatkowych wynikających z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela


Temat: „Polskie tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne”.

„Naród żyje i nikomu zwalczać się nie daje

 dopóki język zna swój i swoje obyczaje.

 Skoro więc urodziliśmy się Polakami

polskie obyczaje zakorzeńmy między nami

 a jeśli je dobrze zrozumiemy

 od najmłodszego pokolenia kultywować je pragniemy”.

Cele:

    -  Kształtowanie u uczniów odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych           

       i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek poprzez udział    

       w konkursach i występach przed dużą publicznością,

    -  organizowanie wydarzeń kulturalnych dla społeczności szkolnej i lokalnej,

    -  integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym,

    -  wzmacnianie więzi rodzinnych,

    -  kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej                    

       i regionalnej,

    -  kultywowanie polskiej tradycji bożonarodzeniowej, wielkanocnej i patriotycznej,

    -  rozwijanie talentów wśród uczniów w dziedzinie śpiewu, tańca a także zdolności recytatorskich i aktorskich,

    -  rozbudzanie wrażliwości na piękno i dobro,

    -  kształtowanie postaw patriotycznych,

    -  dostarczanie przeżyć estetycznych,

    -  poczucie uczestniczenia w polskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,

    -  wzbogacenie życia kulturalnego szkoły i środowiska lokalnego,

 -  dostarczenie bogatych przeżyć duchowych i radosnej atmosfery zarówno uczestnikom jaki odbiorcom Jasełek,

    -  wprowadzenie w nastrój Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w polskim domu,

    -  podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowychi wielkanocnych  

    -  zaszczepienie szacunku do kultury ludowej swoich przodków poprzez zainteresowanie 

       uczniów tradycjami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi,

    -  rozwijanie dziecięcej inwencji i pomysłowości twórczej,

    -  doskonalenie umiejętności manualnych dzieci,

    -  integrowanie dzieci i ich rodziców podczas wspólnego wykonywania strojów, dekoracji, ozdób  

       świątecznych, palm, kartek, itp.,

    -  stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów,

    -  promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli,

    -  uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych.

 

Opis działania:

Działanie I:

       Nasza szkoła edukację regionalną stara się opierać na przeżyciach dziecka i jego emocjach, wpajając szacunek i dumę z tego, czego dokonali jego przodkowie. Pragnie rozbudzić w młodym człowieku wyobraźnię tak, że przez całe życie pamiętał fakty z własnego dzieciństwa, między innymi zwyczaje i obyczaje kultywowane w jego rodzinie i środowisku. Tak też zakorzeniamy się w swoją „Małą Ojczyznę”, której losy w późniejszym życiu nie staną się obce. Kierując się taką myślą każdego roku w naszej szkole odbywa się wiele imprez, które stały się wizytówką szkoływ środowisku lokalnym. W ich przygotowanie włączają się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice. Spektakle z okazji Świąt Bożego Narodzenia, popularnie nazywane „Jasełkami” już od wielu lat wpisują się w tradycję uroczystości naszej szkoły, skłaniają do refleksji oraz sprawiają wiele radości. Jasełka cieszą się od lat ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszej miejscowości. Licznie uczestniczą w nich rodziny i znajomi występujących uczniów, jak również zaproszeni goście. Wyjątkowa świąteczna atmosfera, wzbogacona występami dzieci, wzmacnia przeżycia nie tylko na tle religijnym. Uroczystości te pogłębiają zarówno więź rodzinną, klasowa, szkolną, jak i społeczną i narodową. Jednocześnie pozwalają poczuć i zanurzyć się  w wyjątkowym nastroju towarzyszącym Świętom Bożego Narodzenia. Każdego roku nadajemy  przedstawieniu inne „brzmienie” tzn. akcentujemy inne walory. Nasi aktorzy to uczniowie z klas I - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum, którzy wiele czasu poświęcają na próby i przygotowania. W ten sposób jednocześnie stworzyła się dla nich szansa rozwijania swoich talentów i zainteresowań, nawiązywania relacji z innymi ludźmi, ofiarowania innym siebie samych, swego czasu i radości. Za każdym razem jest to niesamowicie piękna przygoda. Praca z młodymi aktorami, inspirowanie ich   i wyciąganie talentów scenicznych, nawet z tych, którzy na początku sami w siebie nie wierzą, jest ciężką pracą, ale dającą wiele satysfakcji. Tegoroczne widowisko artystyczne, które składało się z siedmiu aktów w scenerii bohaterów bajek dla dzieci, przeplatane było kolędami w wykonaniu dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Jasełkom towarzyszyła aukcja obrazów przekazanych przez panie Marię Witt oraz Marię Kanię, działające
w Grupie Aktywnych Twórców Domu Kultury w Głogowie Młp. Pieniądze u
zyskane podczas aukcji zasiliły budżet Rady Rodziców Zespołu Szkół w Budach Głogowskich.

Działanie II:

       Szkoła to miejsce, w którym uczeń zdobywa wiedzę, umiejętności, przygotowuje się do dorosłego życia. W szkole także kształtuje się jego system wartości, stosunek do tradycji. Wachlarz metod nauczania jest różnorodny, wysokie efekty dają te, które stawiają na aktywność i twórczość ucznia. Taką metodą są konkursy bożonarodzeniowe. Rok rocznie w listopadzie ogłaszany jest konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową, poprzez który przypominamy i podtrzymujemy tradycję wysyłania kartek świątecznych. Dzisiaj, w rozpędzonym świecie masowo wysyłanych życzeń sms-em czy emailem, nie zastanawiamy się nad ich sensem. Ogłaszając konkurs na projekt kartki świątecznej chcieliśmy powrócić do kartek pisanych sercem. Uczniowie corocznie wykonują własnoręcznie przepiękne kartki świąteczne, które wysyłane są do różnych instytucji, firm i szkół. Ich wykonanie jest bardzo pracochłonne, wymaga ogromnej staranności, precyzji i dokładności, dlatego też uczniom w wykonaniu prac konkursowych często pomagają rodzice, co spaja rodzinę  i  jest okazją do wspólnego spędzania czasu.  Tradycją w naszej szkole jest wspólne ubieranie choinki, która co roku ozdabiana jest elementami wykonanymi własnoręcznie przez dzieci. Strojenie choinki to jeden z najpiękniejszych  i najstarszych zwyczajów bożonarodzeniowych, głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji.

Pięknie przystrojona choinka stoi co roku na honorowym miejscu w centrum głównego holu.

 

Działanie III:

       Mając świadomość przemijania, zachłyśnięcia się nowoczesnością, zanikającego dbaniao dziedzictwo kulturowe i tradycje, pragnęliśmy temu zaradzić organizując konkursy. Co roku nasza szkoła wychodzi z inicjatywą, która nie tylko buduje naszą świadomość regionalną, ale również ma charakter edukacyjny. Dekoracje są niezwykle ważna częścią wielkanocnego stołu. Chyba każdy z nas nie wyobraża sobie Świąt Wielkanocnych bez baranka, pisanki czy też świątecznej palmy. W miejscowości Budy Głogowskie tradycja wykonywania palm wielkanocnych i ozdób świątecznych ma długą tradycję. Obecnie kultywuje się ją min. poprzez konkurs palm i ozdób wielkanocnych organizowany już od wielu lat przez Zespół Szkół w Budach Głogowskich. Obchody Świąt Wielkanocnych są okazją do zaprezentowania własnej twórczości, integracji środowisk rodzinnych, a także okazją do poznania tradycji i zwyczajów związanychz wykonywaniem palm i ozdób wielkanocnych. Przepiękne palmy co roku wykonywane są z wielu różnych, ciekawych i niespotykanych materiałów. Zaskakują i zachwycają wykorzystaniem: kwiatów żywych, bibułkowych, z krepiny, gałązek bukszpanu, bazi, forsycji. Można na nich dostrzec także kreatywne druciki, wstążki i inne różne cudeńka. Różnorodność materiałów i technik świadczy o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców.

 

Opis uzyskanych efektów:

       Cykliczna realizacja wszystkich wymienionych działań, zaangażowanie, nauczycieli, uczniów  i rodziców świadczą o aktywności i zainteresowaniu. Wystąpienia przed publicznością były na wysokim poziomie, niejednokrotnie ćwiczone i dopracowywane. Poprzez realizację wszystkich trzech działań nasza szkoła kultywuje tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne nierozerwalnie związane z kształtowaniem poczucia tożsamości narodowej. Uczniowie prezentujący swoje umiejętności plastyczne, muzyczne, wokalne i aktorskie chętnie występując przed dużą i różnorodną publicznością, przełamują nieśmiałość, „oswajają” się z publicznymi występami, co jest jednym z elementów podstawy realizacji programowej. Kultywujemy tradycję śpiewania poprzez popularyzowanie tradycyjnych i współczesnych kolęd oraz pastorałek.  Zacieśniamy współpracę z instytucjami znajdującymi się na terenie naszej miejscowości, w celu zintegrowania ich poprzez wspólną rodzinną zabawę.Powyższe działania  przybliżają uczniom i ich rodzinom tradycje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

 

Wnioski z realizacji:

       Jasełka, konkursy bożonarodzeniowe i wielkanocne przypominają o tradycjach świątecznych. Bardzo ważne jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie treści kulturowych związanychz naszym regionem tj. obyczaje, zwyczaje, a co za tym idzie pielęgnowanie polskości poprzez uwrażliwienie na obyczaje i tradycje ludowe. Nasze konkursy mają charakter międzypokoleniowy, ponieważ w ich realizacji wspierają nas rodzice i dziadkowie przekazując swoje umiejętności. Jednak bardzo ważnym celem jest integracja społeczności szkolnej i lokalnej. Uczniowie poznają się wzajemnie, mają okazję porozmawiać o obyczajach świątecznych. Wydawałoby się, że są to efekty drugorzędne, jednak zapisują się w pamięć uczniów na długie lata. Ważnym elementem działań jest przekazanie odpowiedzialności w ręce uczniów. Wymagania stawiane uczniom w trakcie realizacji zadań to: samodzielność, własna inicjatywa oraz inwencja twórcza. Dzięki temu niejednokrotnie odkrywamy i rozwijamy talenty, na co nie zawsze pozwala zwykły proces edukacyjny.

 

Uwagi, komentarze dotyczące działania:

       Obszerna tematyka wymaga sprawnej koordynacji oraz dobrej współpracy uczniów z sobą i opiekunami. Terminy mobilizują do sprawnego podejmowania decyzji i działań w  ograniczonych ramach czasowych.

Czas/okres realizacji zadania:

Corocznie od 13 lat cyklicznie prowadzone są w szkole działania związane r kultywowaniem naszych tradycji- zmieniają się tylko formy działań. Corocznie organizowane są Jasełka środowiskowe. Jeśli chodzi o konkursy, to w jednym roku jest to konkurs na kartkę świąteczną,
w kolejnym na ozdobę choinkową, stroik Wielkanocny. Konkurs na Palmę Wielkanocną połączony ze sprzedażą efektów pracy uczniów organizowany jest corocznie, a pozyskane środki przeznaczane są na wspieranie działalności biblioteki szkolnej.


Trudności w realizacji: brak

Oto ilustracje zdjęciowe naszych działań:

 

                                               

 

 

Copyright 2017 „Polskie tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne”. Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free